സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സിബി കുര്യാക്കോസ്

9446746970

കൊച്ചുതോവാള
മനോജ് മുരളി

9747702401

കടമാക്കുഴി
ഏലായാമ്മ കുര്യാകോസ്

കൊങ്ങിണിപ്പടവ്
ജാന്‍സി ബേബി

കട്ടപ്പന ടൗണ്‍
മായാ ബിജു

അമ്പലക്കവല